Europejska i Światowa Rada Koncernu Volkswagen

Celem Europejskiej i Światowej Rady Zakładowej Koncernu Volkswagen jest wspieranie wymiany informacji o charakterze rozwojowym i strategicznym oraz zapewnienie uzgodnień korzystnych dla wszystkich pracowników Koncernu zmierzając do solidarnego wyrównywania rozwoju każdego zakładu Koncernu. Tym samym gremium to decyduje w sprawach reprezentacji interesów pracowniczych w skali międzynarodowej.

Przewodniczącym Europejskiej i Światowej Rady Zakładowej Koncernu Volkswagen jest Bernd Osterloh.

Członkiem Europejskiej i Światowej Rady Zakładowej Koncernu reprezentującym Volkswagen Poznań Sp. z o.o. pełni Piotr Olbryś.

Inter Soli

InterSoli to sieć związków zawodowych z krajów Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Węgier i Serbii, w których znajdują się zakłady Koncernu Volkswagen. Współpraca ta nawiązała się w 1982 roku z inicjatywy związku zawodowego IG Metall w Wolfsburgu.

Celem InterSoli jest przede wszystkim intensyfikacja oraz pogłębienie wzajemnej wiedzy o sytuacji kulturalnej, gospodarczej i społecznej każdego kraju; intensyfikacja wymiany informacji; rozwój w poszczególnych krajach; wspieranie transferu wiedzy między związkami zawodowymi poprzez wspólne działania oświatowe oraz realizację tematycznych, ponadregionalnych projektów przy udziale zainteresowanych regionalnych partnerów.

Członkowie InterSoli spotykają się i prowadzą obrady co pół roku rotacyjnie w uczestniczących krajach.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” jest władzą nadrzędną wobec zarządów regionów, rad sekretariatów i sekcji branżowych. W jej skład wchodzą: przewodniczący Komisji Krajowej, przewodniczący zarządów regionów, przewodniczący rad krajowych sekretariatów branżowych, przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, pozostali członkowie Komisji Krajowej wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Do zakresu działania Komisji Krajowej należy:

  • reprezentowanie całego Związku wobec władz i organów administracji państwowej i gospodarczej a także innych organizacji i instytucji;
  • koordynowanie działań i uchwalanie wiążących ustaleń dla wszystkich struktur organizacyjnych Związku;
  • uchwalanie budżetu;
  • rejestrowanie krajowych struktur branżowych;
  • zawieranie układów zbiorowych z możliwością scedowania swoich uprawnień na władze innych struktur Związku lub organy przedstawicielskie,;
  • podejmowanie decyzji o wejściu w spór zbiorowy i o strajku o zasięgu ponadregionalnym;
  • wybór członków prezydium

Członkiem Komisji Krajowej jest przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań, Piotr Olbryś.

Zobacz www

Zarząd regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” to terytorialna jednostka organizacyjna NSZZ „Solidarność”, która zrzesza i reprezentuje organizacje związkowe na płaszczyźnie regionalnej, inicjuje powstawanie nowych organizacji związkowych oraz wspiera istniejące komisje zakładowe i międzyzakładowe.
Członkiem Prezydium ZRW NSZZ “Solidarność” jest Piotr Olbryś i Bolesław Skaskiewicz.

Zobacz www

Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”

Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” został założony w 1991 roku i jest jedynym polskim związkiem zawodowym afiliowanym w Europejskiej Federacji Metalowców (EMF) oraz Międzynarodowej Federacji Metalowców (IMF). Sekretariat Metalowców skupia 8 sekcji krajowych obejmujących swoim zasięgiem działania pracowników przemysłu metalowego od metalurgii po produkcję sprzętu elektronicznego.

Do zadań Sekretariatu Metalowców należy przede wszystkim rozszerzanie i umacnianie działalności związkowej w branżach poprzez inicjowanie i opiniowanie projektów nowych aktów prawnych dotyczących branż zrzeszonych w Sekretariacie, działanie na rzecz obrony miejsc pracy oraz ochrony środowiska miejsca pracy, koordynowanie wymiany informacji związkowych.

Zobacz www

Sekcja Krajowa Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”

Sekcja Krajowa Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność” zrzesza organizacje zakładowe z firm branży motoryzacyjnej, między innymi Volkswagen Poznań, Volkswagen Polkowice, FIAT w Tychach, czy też Opel w Gliwicach. Przewodniczącym Rady Sekcji jest Grzegorz Pietrzykowski.

Do głównych zadań Sekcji należy inicjowanie strategii działania pomiędzy organizacjami związkowymi NSZZ „Solidarność” sektora motoryzacyjnego, koordynowanie wymiany informacji pomiędzy tymi organizacjami, reprezentowanie Polski i NSZZ „Solidarność” sektora motoryzacyjnego na forum międzynarodowym, a także opiniowanie polskich i unijnych projektów z zakresu motoryzacji.

Zobacz www

Z nami nie jesteś sam!

Troszczymy się o Twoje warunki płacy i pracy.