Kim jesteśmy?

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań zrzesza blisko 6000 pracowników Volkswagen Poznań, co daje ok. 60% uzwiązkowienia w poznańskiej Spółce, stanowiąc największą organizację związkową w przemyśle motoryzacyjnym.

Produkcja w Volkswagen Poznań odbywa się w 4 Zakładach: Poznań Antoninek, Swarzędz – Jasin, Poznań – Wilda oraz w nowo powstałej fabryce Craftera we Wrześni. Struktura i zasięg Związku Zawodowego obejmuje wszystkie te lokalizacje.

W kadencji 2023 – 2028 funkcję przewodniczącego OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań pełni Piotr Olbryś.

WSPÓŁPRACA

Europejska i Światowa Rada Koncernu Volkswagen

Celem Europejskiej i Światowej Rady Zakładowej Koncernu Volkswagen jest wspieranie wymiany informacji o charakterze rozwojowym i strategicznym oraz zapewnienie uzgodnień korzystnych dla wszystkich pracowników Koncernu zmierzając do solidarnego wyrównywania rozwoju każdego zakładu Koncernu. Tym samym gremium to decyduje w sprawach reprezentacji interesów pracowniczych w skali międzynarodowej.

Przewodniczącą Europejskiej i Światowej Rady Zakładowej Koncernu Volkswagen jest Daniela Cavallo.

Członkiem Europejskiej i Światowej Rady Zakładowej Koncernu reprezentującym Volkswagen Poznań Sp. z o.o. pełni Piotr Olbryś.

Inter Soli

InterSoli to sieć związków zawodowych z krajów Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Węgier i Serbii, w których znajdują się zakłady Koncernu Volkswagen. Współpraca ta nawiązała się w 1982 roku z inicjatywy związku zawodowego IG Metall w Wolfsburgu.

Celem InterSoli jest przede wszystkim intensyfikacja oraz pogłębienie wzajemnej wiedzy o sytuacji kulturalnej, gospodarczej i społecznej każdego kraju; intensyfikacja wymiany informacji; rozwój w poszczególnych krajach; wspieranie transferu wiedzy między związkami zawodowymi poprzez wspólne działania oświatowe oraz realizację tematycznych, ponadregionalnych projektów przy udziale zainteresowanych regionalnych partnerów.

Członkowie InterSoli spotykają się i prowadzą obrady co pół roku rotacyjnie w uczestniczących krajach.

solidarnosc-logo-small

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” jest władzą nadrzędną wobec zarządów regionów, rad sekretariatów i sekcji branżowych. W jej skład wchodzą: przewodniczący Komisji Krajowej, przewodniczący zarządów regionów, przewodniczący rad krajowych sekretariatów branżowych, przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, pozostali członkowie Komisji Krajowej wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Do zakresu działania Komisji Krajowej należy:

  • reprezentowanie całego Związku wobec władz i organów administracji państwowej i gospodarczej a także innych organizacji i instytucji;
  • koordynowanie działań i uchwalanie wiążących ustaleń dla wszystkich struktur organizacyjnych Związku;
  • uchwalanie budżetu;
  • rejestrowanie krajowych struktur branżowych;
  • zawieranie układów zbiorowych z możliwością scedowania swoich uprawnień na władze innych struktur Związku lub organy przedstawicielskie;
  • podejmowanie decyzji o wejściu w spór zbiorowy i o strajku o zasięgu ponadregionalnym;
  • wybór członków prezydium
solidarnosc-wielkopolska-logo-small

Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” to terytorialna jednostka organizacyjna NSZZ „Solidarność”, która zrzesza i reprezentuje organizacje związkowe na płaszczyźnie regionalnej, inicjuje powstawanie nowych organizacji związkowych oraz wspiera istniejące komisje zakładowe i międzyzakładowe. Członkiem Prezydium ZRW NSZZ “Solidarność” jest Piotr Olbryś i Sebastian Elsner. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Regionu jest Agata Kurc-Kwiatkowska.

Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”

Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” został założony w 1991 roku i jest jedynym polskim związkiem zawodowym afiliowanym w Europejskiej Federacji Metalowców (EMF) oraz Międzynarodowej Federacji Metalowców (IMF). Sekretariat Metalowców skupia 8 sekcji krajowych obejmujących swoim zasięgiem działania pracowników przemysłu metalowego od metalurgii po produkcję sprzętu elektronicznego.

Do zadań Sekretariatu Metalowców należy przede wszystkim rozszerzanie
i umacnianie działalności związkowej w branżach poprzez inicjowanie
i opiniowanie projektów nowych aktów prawnych dotyczących branż zrzeszonych w Sekretariacie, działanie na rzecz obrony miejsc pracy oraz ochrony środowiska miejsca pracy, koordynowanie wymiany informacji związkowych.

Sekcja Krajowa Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”

Sekcja Krajowa Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność” zrzesza organizacje zakładowe z firm branży motoryzacyjnej, między innymi Volkswagen Poznań, Volkswagen Polkowice, FIAT w Tychach, czy też Opel
w Gliwicach. Przewodniczącym Rady Sekcji jest Grzegorz Pietrzykowski.

Do głównych zadań Sekcji należy inicjowanie strategii działania pomiędzy organizacjami związkowymi NSZZ „Solidarność” sektora motoryzacyjnego, koordynowanie wymiany informacji pomiędzy tymi organizacjami, reprezentowanie Polski i NSZZ „Solidarność” sektora motoryzacyjnego na forum międzynarodowym, a także opiniowanie polskich i unijnych projektów
z zakresu motoryzacji.

Platforma komunikacyjna
dla naszych członków

Organizacja Międzyzakładowa
NSZZ “Solidarność”
w Volkswagen Poznań

ul. Warszawska 349
61 – 060 Poznań

  (61) 876 1320